خدایا من تنها چیزی که دارم تویی پس مواظب خودت باش.
by : x-themes

خسته ام پینوکیو...

اینجا آدم ها دروغ های شاخدار می گویند

و دماغِ درازِ خود را جراحی پلاستیک می كنند 

یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ 20:55 |- پرنسس دیونه -|

ϰ-†нêmê§